logo
Chúng Tôi Là Nhà Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiết Bị Omron, Siemens, Hedy, Yaskawa, INVT, Sinee và Toshiba  Tại Việt Nam!
Tin tổng hợp Quy định về chi phí định mức của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Quy định về chi phí định mức của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 46/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 quy định về phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt chi phí định mức hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu cho EVN và các Đơn vị phát điện.

 

Tổng chi phí định mức phải bù đắp đủ chi phí thực tế hợp lý

Theo quy định này, tổng chi phí định mức hàng năm của khối nhà máy thuỷ điện chiến lược đa mục tiêu được xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo bù đắp đủ chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ cần thiết của các nhà máy.

Cụ thể, tổng chi phí định mức năm N (CN) của nhà máy được xác định theo công thức: CN= CKH + CLVDH + CVL + CTL + CSCL+ CMN + CK+ DCN-2

Trong đó:

          CKH: Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định năm N (đồng);

CLVDH: Tổng chi phí trả lãi vay dài hạn và các khoản phí để vay vốn, phải trả trong năm N cho đầu tư tài sản nhà máy (đồng).

CVL:     Tổng chi phí vật liệu năm N (đồng);

CTL:     Tổng chi phí tiền lương năm N (đồng);

CSCL:    Tổng chi phí sửa chữa lớn năm N (đồng);

CMN:    Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài năm N (đồng);

CK:      Tổng chi phí khác bằng tiền năm N (đồng).

DCN-2:Lượng điều chỉnh chi phí năm N-2 (đồng) được điều chỉnh vào tổng chi phí định mức năm N của nhà máy (đồng), được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Theo hướng dẫn của Thông tư, tổng chi phí khấu hao năm N (CKH) được xác định theo quy định về thời gian sử dụng và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính. Tổng chi phí lãi vay dài hạn và các khoản phí để vay vốn N (CLVDH) được xác định theo các hợp đồng tín dụng cho đầu tư các tài sản nhà máy.

Đối với các khoản lãi vay ngoại tệ phải trả trong năm N, chi phí trả lãi vay được xác định tương ứng với tỷ giá ngoại tệ bình quân được áp dụng trong phương án giá điện năm N.

Riêng tổng chi phí vật liệu năm N (CVL) tínhtheo công thức CVL = AGN,KH ´ĐVL

Trong đó:AGN,KH là tổng điện năng giao nhận năm N của nhà máy, ĐVLlà định mức chi phí vật liệu của nhà máy tính bằng đồng/kWh,

Bộ Công Thương giao trách nhiệm cho EVN xây dựng, ban hành định mức chi phí vật liệu phù hợp với đặc điểm kinh tế kỹ thuật, trang thiết bị của nhà máy để làm cơ sở tính toán chi phí định mức hàng năm của nhà máy, báo cáo Cục Điều tiết điện lực tình hình thực hiện chi phí vật liệu thực tế hàng năm so với định mức được ban hành.

Tổngchi phí tiền lương: áp dụng theo quy định hiện hành

Thông tư nêu rõ: Tổng chi phí tiền lương năm N (CTL) bao gồm tổng chi phí tiền lương và các chi phí có tính chất lương.Trong đó, tổng chi phí tiền lương áp dụng theo Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn, thay thế, bổ sung sau này cùng với các quy định khác có liên quan.Các chi phí có tính chất lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn) áp dụngtheo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định một số vấn đề khác như tổng chi phí sửa chữa lớn (CSCL) của nhà máy được xác định theo tổng dự toán sửa chữa lớn cho các hạng mục đến hạn sửa chữa. Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài của năm N (CMN) gồm: tiền nước, điện thoại, sách báo; chi phí điện mua ngoài; chi phí thuê tư vấn kiểm toán; chi phí thuê tài sản; chi phí bảo hiểm tài sản; chi phí xử lý bồi lắng lòng hồ và chi phí cho các dịch vụ khác được dự kiến trên cơ sở chi phí thực tế của năm N-2 và ước thực hiện năm N-1.

Đối với các tổng chi phí bằng tiền khác (CK) như:công tác phí, tàu xe đi phép; chi phí hội nghị, tiếp khách; chi phí đào tạo; chi phí nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến; tiền ăn ca… áp dụng theo quy định của pháp luật

Để có cơ sở thực hiện chi phí định mức hàng năm, Bộ Công Thương giao EVN lập hồ sơ trình duyệt các nội dung sau: phê duyệt chi phí định mức năm N của Đơn vị phát điện; Năm (05) bộ thuyết minh và các bảng tính chi phí định mức năm N của Đơn vị phát điện, (gồm báo cáo tình hình thực hiện của năm N-2, thực tế thực hiện đến ngày 30/6 của năm N-1, ước thực hiện đến hết ngày 31/12năm N-1)

Trước ngày 15/10 hàng năm, EVN lập chi phí định mức áp dụng cho năm tới (năm N) của từng Đơn vị phát điện trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Hàng năm, EVN xác định giá trị phần vốn chủ sở hữu và đề xuất tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy để đảm bảo tổng chi phí phát điện và giá phát điện bình quân trong phương án giá bán điện hàng năm ở mức hợp lý nhưng không vượt quá mức tỷ suất lợi nhuận cho phép trong phương án giá điện hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 tháng 2 năm 2012.

Baocongthuong


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: